Bài viết

Thỏa thuận người vay

/
Điều 1: Các quy định chung 1.1.Tổng quan: …