Bài viết

Thỏa thuận người vay

Điều 1: Các quy định chung 1.1.Tổng quan: a) Thỏa thuận NGƯỜI VAY này được hiểu là Biên bản thỏa thuận (Sau đây được gọi là “ Thỏa thuận”) giữa NGƯỜI VAY và iDong nhằm giải…