About iDong

iDong là dịch vụ cho vay tiền ngắn hạn thông qua App điện thoại. Thông qua các thông tin cá nhân mà bạn cần cung cấp trên App, iDong sẽ đánh giá hạn mức vay của bạn và gửi thông báo về SĐT. Chỉ với việc cung cấp thông tin CMT bạn đã có thể vay tiền nhanh chóng thông qua iDong.